Yum The Ultimate Light Potato Soup For Crock Pot - Elizabeth Recipes

The Ultimate Light Potato Soup For Crock Pot

The Ultimate Light Potato Soup For Crock Pot by , Crock Pot Recipes 2018-11-3
Ultimate light potato soup for the crock pot is an easy, healthy and delicious dinner choice that is sure to please your family. It’seasy on your budget and saves 370 calories per serving. Try this healthy crock pot recipe today!

Prep Time: 15 minutes
Cook time: 240 minutes
Total time: 255 minutes
Servings: 8 Servings

INGREDIENTS:


6 mëdïûm pòtàtòës, pëëlëd ànd dïcëd (2.5 lbs)
2 cûps càûlïflòwër, dïcëd (12 òz)
2/3 cûp cëlëry, dïcëd (2 òz)
1 ònïòn, dïcëd (8 òz)
6-8 clòvës gàrlïc, mïncëd
4 cûps chïckën bròth (lòw sòdïûm) (32 òz)
1/2 tsp thymë, drïëd (òptïònàl)
1/4 tsp cïlàntrò, drïëd (òptïònàl)

INSTRUCTIONS:


1. Plàcë pòtàtòës, càûlïflòwër, cëlëry, ònïòn, gàrlïc, ànd hërbs ïn à slòw còòkër.

2. Còvër vëgëtàblës wïth chïckën bròth.

Read More this full recipes at The Ultimate Light Potato Soup For Crock Pot

430 Comment

Rated 5/34 based on 34 Customer Reviews