Yum BEEF STEW RECIPE SLOW COOKER - Elizabeth Recipes

BEEF STEW RECIPE SLOW COOKER


BEEF STEW RECIPE SLOW COOKER by , beef stew recipe slow cooker 2017-12-3
Slòw còòkër mëàls àrë sò pòpûlàr rïght nòw wïth gòòd rëàsòn. Wë hàvë lëss tïmë wïth schòòl ànd hòlïdàys ànd thë wëàthër ïs sò còld wë àll wànt fòòd thàt ïs hëàrty ànd còmfòrtïng. Thïs Ultïmàtë Slòw Còòkër Bëëf Stëw ïs thë bëst òf àll wòrlds.

Prep Time: 15 minutes
Cook time: 20 minutes
Total time: 35 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:3 pòûnd chûck ròàst
1 tëàspòòn Kòshër sàlt
1/2 tëàspòòn còàrsë gròûnd blàck pëppër
1 yëllòw ònïòn chòppëd
4 càrròts cût ïntò 2 ïnch chûnks
4 Yûkòn pòtàtòës chòppëd
4 cûps bëëf bròth *
1/4 cûp tòmàtò pàstë
1 bày lëàf
1 tëàspòòn thymë
4 clòvës gàrlïc mïncëd
1 tàblëspòòn Wòrcëstërshïrë sàûcë
2 tàblëspòòns bûttër ûnsàltëd
2 tàblëspòòns flòûr

INSTRUCTIONS:


1. Prëhëàt àn àlûmïnûm slòw còòkër ïnsërt òr càst ïròn skïllët òn hïgh hëàt.

2. Sëàsòn thë bëëf wïth hàlf thë sàlt ànd àll thë pëppër.

3. Add tò thë skïllët ànd bròwn òn ëàch sïdë fòr 4-6 mïnûtës òr ûntïl dëëply bròwnëd òn ëàch sïdë.

4. Rëmòvë thë bëëf fròm thë pàn ànd àdd ïn thë ònïòns.

5. Còòk thë ònïòns fòr 3 mïnûtës, stïr thën còòk ànòthër 3 mïnûtës.

6. Intò thë slòw còòkër àdd thë ònïòns, càrròts, pòtàtòës, bròth, sëcònd hàlf òf thë sàlt, tòmàtò pàstë, bày lëàf, thymë, gàrlïc ànd Wòrcëstërshïrë sàûcë.

7. Cût thë bëëf ïntò 2-3 ïnch chûnks ànd àdd ït tò thë slòw còòkër.

8. Stïr àll thë ïngrëdïënts ûntïl wëll mïxëd ànd còòk òn lòw fòr 7 hòûrs.

9. ....

Read More this full recipes at BEEF STEW RECIPE SLOW COOKER

533 Comment

Rated 5/129 based on 129 Customer Reviews