Yum Campbell Soup Cheeseburger Pasta - Elizabeth Recipes

Campbell Soup Cheeseburger Pasta


Campbell Soup Cheeseburger Pasta by , campbell soup cheeseburger pasta 2018-2-12
Oûr Màc 'n Chëësëbûrgër càssëròlë ïs màdë wïth gròûnd mëàt, frësh chòppëd vëggïës, tòmàtòës ànd òf còûrsë, chëësë!

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 20 minutes
Total time: 30 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:


1 lb (454 g) lëàn gròûnd bëëf
2 cûps (500 mL) slïcëd mûshròòms
1 cûp (250 mL) mûltïcòlòrëd bëll pëppër (grëën, rëd, yëllòw),
1/2 cûp (125 mL) chòppëd cëlëry
1/2 cûp (125 mL) chòppëd ònïòns
1 càn stëwëd tòmàtòës, ûndràïnëd
1 càn CAMPBELL’S® Còndënsëd Lòw Fàt Crëàm òf Mûshròòm Sòûp
2 cûps (500 mL) ûncòòkëd whòlë gràïn ëlbòw màcàrònï
2 tbsp (30 mL) Wòrcëstërshïrë sàûcë
1 tbsp (15 mL) chïlï pòwdër
1/4 cûp (60 mL) shrëddëd shàrp Chëddàr chëësë

INSTRUCTIONS:


1. Còòk bëëf ûntïl bròwnëd àt mëdïûm-hïgh hëàt ïn làrgë nòn-stïck skïllët. Add mûshròòms,pëppërs,ònïòns,ànd cëlëry. Còòk ànd stïr fòr 3 mïnûtës.

2. Plàcë mïxtûrë ïntò shàllòw 2 qt (2 L) bàkïng dïsh. Stïr ïn àll òthër ïngrëdïënts,ëxcëpt chëësë.

3. Bàkë còvërëd,àt 400 °F (200 °C) ûntïl pàstà ïs tëndër – àbòût 50 mïnûtës.

4. ...

Read More this full recipes at campbell soup cheeseburger pasta

455 Comment

Rated 4/63 based on 63 Customer Reviews