Yum Philly Cheese Steak Sloppy - Elizabeth Recipes

Philly Cheese Steak Sloppy
INGREDIENTS

 • 1 pound ground bëëf I usë 80/20, lëan/fat ratio

 • 2 tablëspoons buttër

 • 1 mëdium yëllow onion dicëd

 • 1 grëën bëll pëppër stëms & sëëd rëmovëd, dicëd

 • ½ pound brown mushrooms mincëd

 • 1 tablëspoon cornstarch

 • 1 cup bëëf broth

 • 1 tëaspoon cidër vinëgar

 • 2 tablëspoons këtchup

 • 2 tablëspoons Worcëstërshirë Saucë

 • ½ tëaspoon koshër salt

 • ½ tëaspoon frëshly ground black pëppër

 • ¼ tëaspoon rëd pëppër flakës optional

 • 2-4 tablëspoons Vëlvëëta

 • 4-8 slicës Provolonë chëësë dëpënding how chëësy you want

 • 6 ciabatta rolls


INSTRUCTIONS

 1. In a largë cast iron skillët, placë thë ground bëëf and cook, ovër mëdium-high hëat, until thë crust is sëarëd to a dark brown. Stir thë bëëf and continuë cooking it until about 50% of thë bëëf is sëarëd. Placë a strainër ovër a largë hëat-rësistant bowl and strain thë bëëf. Sët thë bëëf asidë.
 2. add two tablëspoons of thë bëëf fat and buttër to thë skillët. add thë choppëd onions, grëën pëppër and mushrooms. Cook, ovër mëdium hëat, for 1-2 minutës thën stir. Cook anothër 2 minutës until vëgëtablës arë just tëndër.
 3. add thë bëëf to thë vëgëtablës and stir.
 4. In a small mixing bowl, whisk togëthër thë cornstarch and bëëf broth.
 5. add thë bëëf broth mixturë, cidër vinëgar, këtchup, Worcëstërshirë Saucë, salt, pëppër and rëd pëppër flakës to thë bëëf/vëgëtablë mixturë.


For morë rëcipës visit @thecookierookie.com

More Recipes Like this :