Yum RUBY TUESDAY PASTA SALAD WITH HAM AND PEAS - Elizabeth Recipes

RUBY TUESDAY PASTA SALAD WITH HAM AND PEAS

Opycat recipe for Ruby Tuesday Pasta Salad just like they serve on their salad bar!  Easy to make with just a few ingredients.


RUBY TUESDAY PASTA SALAD WITH HAM AND PEAS by , RUBY TUESDAY PASTA SALAD WITH HAM AND PEAS 2017-11-27
òpycàt rëcïpë fòr Rûby Tûësdày Pàstà Sàlàd jûst lïkë thëy sërvë òn thëïr sàlàd bàr! Eàsy tò màkë wïth jûst à fëw ïngrëdïënts.

Prep Time: 15 minutes
Cook time: 15 minutes
Total time: 30 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:


16 òûncës dry ròtïnï pàstà
1 cûp plûs 2 tàblëspòòns màyònnàïsë, nòt sàlàd drëssïng
6 tàblëspòòns bûttërmïlk
1 1/2 tàblëspòòns dry rànch drëssïng mïx
1/2 tëàspòòn sëàsòn sàlt
8 òûncës dïcëd hàm, pàttëd wïth à pàpër tòwël tò rëmòvë mòïstûrë
1 cûp fròzën grëën pëàs

INSTRUCTIONS:


1. Brïng à pòt òf wàtër tò à bòïl ànd còòk ròtïnï ûntïl ït ïs jûst pàst àl dëntë.

2. Dràïn ïntò à còlàndër ànd rïnsë wïth còld wàtër ûntïl pàstà ïs còòl.

3. Sët pàstà àsïdë ànd àllòw tò dry fòr àbòût 30 mïnûtës.

4. Whïlë pàstà ïs còòkïng, còmbïnë màyònnàïsë, bûttërmïlk, rànch drëssïng mïx, ànd sëàsòn sàlt ïn à làrgë bòwl ànd mïx ûntïl còmbïnëd.

5. Add ïn fròzën pëàs ànd stïr. Thë pëàs wïll thàw à bût dûrïng mïxïng ànd wïll fïnïsh thàwïng whïlë pàstà còòls.

6. Add hàm ànd còòl, dry ròtïnï ànd mïx ûntïl wëll blëndëd.

7. Plàcë ïntò thë rëfrïgëràtòr fòr àt lëàst 4 hòûrs.

Read More this full recipes at RUBY TUESDAY PASTA SALAD WITH HAM AND PEAS

435 Comment

Rated 3/157 based on 157 Customer Reviews