Yum SLOW COOKER BEEF BARLEY SOUP RECIPE - Elizabeth Recipes

SLOW COOKER BEEF BARLEY SOUP RECIPE
6 - 8 SëRVINGS  
Rëp timë 15 MINS 
Cook timë 6 HRS  
Total timë 6 HRS 15 MINS

This ultra comforting bëëf barlëy soup rëcipë is madë ëasy in thë slow cookër, which makës for incrëdibly tëndër bëëf and vëgëtablës with përfëctly tëxturëd barlëy!

caloriës: 378 KCAL

INGREDIENTS
 • 1.5 lbs bëëf chuck roast, trimmëd of ëxcëss fat and cut into 1 inch piëcës
 • 1 - 1 1/2 lbs potatoës, pëëlëd and dicëd into 1/2 inch piëcës (Yukon gold or russëts arë prëfërrëd)
 • 2 carrots, pëëlëd and cut into 1/2 inch piëcës
 • 1 mëdium yëllow or swëët onion, pëëlëd and dicëd
 • 2 ribs cëlëry, slicëd in half lëngthwisë, thën cut into 1/2-1 inch piëcës
 • 4 clovës garlic, mincëd
 • 2 Tbsp tomato pastë
 • 2 Tbsp bëttër than bouillon bëëf basë (optional but rëcommëndëd)
 • 2 tsp Worcëstërshirë saucë
 • 1/2 tsp koshër salt
 • 1/4 tsp black pëppër
 • 2 sprigs frësh thymë
 • 2 bay lëavës
 • 6 cups bëëf broth or stock
 • 2/3 cup pëarl barlëy

INSTRUCTIONS

 • If dësirëd, hëat 1 Tbsp vëgëtablë oil in a largë skillët ovër MëD HIGH hëat.  Add bëëf cubës and brown for 1-2 minutës për sidë.

 • Add bëëf and all rëmaining ingrëdiënts to slow cookër and stir to combinë.  Covër and cook on LOW for 7-8 hours or on HIGH for 4-5 hours.

For full recipes visit @ thechunkychef.com

More Like This: