Yum KETO STEAK FOIL PACKETS - Steak Recipes Easy - Elizabeth Recipes

KETO STEAK FOIL PACKETS - Steak Recipes Easy


KETO STEAK FOIL PACKETS by Keto Recipes 2018-3-22
These easy to make Keto steak foil packets are a delicious easy meal! Easy to prep and the clean up is very minimal! Scroll down for the easy recipe!

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 20 minutes
Total time: 30 minutes
Servings: 6 Servings

INGREDIENTS:

 2 lbs. Tòp sïrlòïn stëàk cût ïntò bïtë sïzëd pïëcës
 2 tbsp. Olïvë òïl
 2 c. Càûlïflòwër flòrëts
 4 c. Bròccòlï flòrëts
 12 Spëàrs òf àspàràgûs cût ïntò bïtë sïzëd pïëcës
 1 Onïòn slïcëd
 1 tsp. Bàsïl
 1 tsp. Thymë
 1 tsp. Ròsëmàry
 4 Clòvës gàrlïc mïncëd
 Sàlt ànd pëppër tò tàstë
 Alûmïnûm fòïl

INSTRUCTIONS:

1. Prëhëàt thë òvën tò 400 dëgrëës.

2. Prëp yòûr mëàt ànd vëgëtàblës. Cût thë flòrëts òff òf thë hëàds òf càûlïflòwër ànd bròccòlï, ànd cût thë àspàràgûs spëàrs ïntò bïtë sïzëd pïëcës.

3. Yòû wànt tò ûsë frësh vëgëtàblës ànd nòt fròzën. Cût thë sïrlòïn stëàk ïntò bïtë sïzëd pïëcës às wëll.
Read More this full recipes at KETO STEAK FOIL PACKETS