Yum The Best Steak Marinade - Steak Recipes Easy - Elizabeth Recipes

The Best Steak Marinade - Steak Recipes Easy


The Best Steak Marinade - Steak Recipes Easy
The Best Steak Marinade - Steak Recipes Easy by ,
Thïs recïpe for the eâsïest ând best steâk mârïnâde wïll mâke your summer tïme steâks tâste âmâzïng!

Prep Time: 25 minutes
Cook time: 60 minutes
Total time: 85 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:


1 cûp olïvë oïl
1/2 cûp bàlsàmïc vïnëgàr
1/4 cûp Worcëstërshïrë sàûcë
2 tbsp stëàk sàûcë A-1 Hëïnz 57 or whàtëvër yoû lïkë!
1 tbsp soy sàûcë
3 mïncëd gàrlïc clovës
1 tsp sàlt
1/2 tsp pëppër

INSTRUCTIONS:


1. Whïsk àll ïngrëdïënts togëthër ïn à smàll bowl ûntïl wëll combïnëd. Poûr ovër yoûr stëàks ïn à bàggïë ànd rëfrïgëràtë ànywhërë from 2-24 hoûrs. Shàkë thë bàggïë ëvëry fëw hoûrs to rëdïstrïbûtë màrïnàdë.

2. Cook stëàks às dësïrëd.

Read More this full recipes at The Best Steak Marinade - Steak Recipes Easy

262 Comment

Rated 4/187 based on 187 Customer Reviews