Yum Instant Pot Chicken Pad Thai - Elizabeth Recipes

Instant Pot Chicken Pad Thai

Instant Pot Chicken Pad Thai
Instant Pot Chicken Pad Thai by Elizabeth Recipes,
Thïs Instânt Pöt Chïckén Pâd Thâï ïs â sùpér qùïck ând éâsy öné pöt pâd thâï récïpé thât ïs pérféct för yöùr wéékly méâl prép - thé nöödlés cöök ïn thé pöt âlöng wïth thé öthér ïngrédïénts för mïnïmâl cléân ùp töö!

Prep Time: 15 minutes
Cook time: 15 minutes
Total time: 30 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:


2 tbsp ölïvé öïl
2 chïckén bréâsts, dïcéd
4 clövés gârlïc mïncéd
3 tbsp löw-södïùm söy sâùcé ör tâmârï
1/2 cùp jârréd pâd thâï sâùcé (I lïké Thâï Kïtchén brând)
1 1/2 cùps wâtér
7 öz rïcé nöödlés
1 cùp Cârröt mâtchstïcks
1/2 éâch réd ând yéllöw péppér, slïcéd
4 gréén önïöns, slïcéd
1/3 cùp chöppéd péânùts
1/3 cùp frésh chöppéd cïlântrö

KEEP GOING TO THE NEXT PAGE FOR INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS:


1. Add ölïvé öïl, chïckén, gârlïc, söy sâùcé, pâd thâï sâùcé, wâtér ând rïcé nöödlés tö Instânt Pöt ïn thât ördér, léâvïng nöödlés flöâtïng slïghtly âbövé öthér ïngrédïénts. Sét tö mânùâl ând préssùré cöök ön hïgh för 2 mïnùtés. Instânt Pöt wïll tâké âböùt 10 mïnùtés tö pré-héât ând thén 2 mïnùtés tö cöök. Whén cömplété, préss câncél ând dö â qùïck réléâsé öf thé stéâm, wâïtïng ùntïl thé préssùré gâùgé dröps bâck döwn ând thé lïd ïs sâfé tö öpén.

2. Add cârröt mâtchstïcks, béll péppérs ând hâlf öf péânùts, tössïng câréfùlly wïth töngs. Plâcé lïd bâck ön ând lét sït för 5 mïnùtés.

3. Rémövé lïd ând sérvé, thén töp wïth gréén önïöns, rémâïnïng chöppéd péânùts ând cïlântrö. Enjöy!

Read More this full recipes at Instant Pot Chicken Pad Thai

648 Comment

Rated 4/101 based on 101 Customer Reviews