Yum Blackened Chicken Tacos with Pineapple Salsa - Elizabeth Recipes

Blackened Chicken Tacos with Pineapple Salsa

Blackened Chicken Tacos with Pineapple Salsa
Blackened Chicken Tacos with Pineapple Salsa by ,
Blâckénéd chïckén tâcös wïth pïnéâpplé sâlsâ récïpé wïll mâké âny dây féél lïké â fïéstâ! Héâlthy chïckén bréâst ïs mârïnâtéd ïn sâvöry spïcés ând hérbs.

Prep Time: 20 minutes
Cook time: 10 minutes
Total time: 30 minutes
Servings: 8 Servings

INGREDIENTS:


Chïckén Tâcös-
1 1/2 pöùnds chïckén bréâst, thïnly slïcéd, ör pöùndéd tö 1/2 ïnch thïcknéss
8 törtïllâs, flöùr ör cörn, 6-ïnch
Mârïnâdé-
3/4 téâspöön smökéd pâprïkâ, Chïqùïlïn
1 téâspöön chïlï pöwdér, gröùnd
1 1/2 téâspööns gröùnd cùmïn
1/2 téâspöön önïön pöwdér
1/2 téâspöön gârlïc pöwdér
3/4 téâspöön köshér sâlt
1/2 téâspöön Péppér, fréshly gröùnd
1/4 téâspöön örégânö, drïéd
1/4 téâspöön câyénné péppér, gröùnd, âdd möré för spïcïér mârïnâdé
1 téâspöön hönéy
2 tâbléspööns lïmé jùïcé, plùs zést öf 1 lïmé
2 tâbléspööns ölïvé öïl
Pïnéâpplé Sâlsâ-
1 cùp pïnéâpplé, dïcéd, ¼ ïnch
1 cùp tömâtö, dïcéd, ¼ ïnch
1/4 cùp réd önïön, fïnély dïcéd
2 téâspööns jâlâpéñö, mïncéd
2 tâbléspööns lïmé jùïcé, plùs zést öf 1 lïmé
1/2 cùp cïlântrö, chöppéd

KEEP GOING TO THE NEXT PAGE FOR INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS:


1. Add chïckén tö â lârgé réséâlâblé plâstïc bâg.

2. Whïsk âll mârïnâdé ïngrédïénts tögéthér ïn â böwl, ând thén pöùr övér chïckén ïn plâstïc bâg.

3. Cöât thé chïckén événly wïth thé mârïnâdé. Préss öùt âs mùch âïr âs pössïblé ând séâl.

4. Allöw tö mârïnâté ât rööm témpérâtùré för 20 mïnùtés ör ùp tö 1 höùr (réfrïgérâté âftér 1 höùr), ör mârïnâté réfrïgérâtéd övérnïght (1-dây mâx).

5. Stïr âll sâlsâ ïngrédïénts ïn â böwl, cövér ând réfrïgérâté ùntïl réâdy tö sérvé.

6. Héât â lârgé nönstïck skïllét övér médïùm-hïgh héât.

7. Add chïckén tö höt pân, cöök för 5 mïnùtés wïthöùt mövïng.

8. Flïp thé chïckén övér, löwér thé héât tö médïùm ând cöök 4 tö 6 mïnùtés, ör ùntïl chïckén ïs nö löngér pïnk ör ïntérnâl témpérâtùré réâchés 165°F.

9. Mövé chïckén tö â cùttïng böârd ând âllöw tö rést för 5 mïnùtés.

10. Héât törtïllâs ïn â pân tö réwârm.

11. Thïnly slïcé chïckén léngthwïsé ïntö löng strïps. Fïll törtïllâs wïth chïckén, sâlsâ ând âny âddïtïönâl töppïng. Sérvé wïth lïmé wédgés ïf désïréd

Read More this full recipes at Blackened Chicken Tacos with Pineapple Salsa

188 Comment

Rated 4/255 based on 255 Customer Reviews