Yum Roasted Cauliflower - Elizabeth Recipes

Roasted Cauliflower

Roasted Cauliflower
Roasted Cauliflower by ,
Ovén Röâstéd Câùlïflöwér ïs bùrstïng wïth flâvör, cârâmélïzéd édgés ând thé qùïckést sïdé dïsh tö évéry méâl âll mâdé ïn öné pân! It ïs thé ânswér tö âll yöùr sïdé dïsh wöés mâdé wïth mïnïmâl éffört ând nö dïshés tö cléân ùp! Röâstéd Câùlïflöwér ïs 100% cùstömïzâblé wïth yöùr fâvörïté séâsönïngs. Yöù cân mâké bâsïc Röâstéd Câùlïflöwér, Pârmésân Röâstéd Câùlïflöwér ör my fâvörïté Cùrry Röâstéd Câùlïflöwér (âs pïctùréd). Any wây yöù sérvé thïs éâsy Röâstéd Câùlïflöwér récïpé, yöù wïll hâvé â crâvé-wörthy wïnnér fùll öf fïbér, ântïöxïdânts, vïtâmïns ând mïnérâls!

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 25 minutes
Total time: 35 minutes
Servings: 6 Servings

INGREDIENTS:


1 lârgé héâd câùlïflöwér cùt ïntö bïté-sïzé flöréts âböùt 7-8 cùps
3 tâbléspööns éxtrâ vïrgïn ölïvé öïl
1 téâspöön yéllöw cùrry pöwdér * öptïönâl – séé nötés
1/2 téâspöön sâlt
1/4 téâspöön péppér
1/4 téâspöön gârlïc pöwdér

Curry powder is my FAVORITE seasoning with Roasted Cauliflower (please try it at least once!). You can substitute the curry powder for Italian seasoning or any of your favorite spices

KEEP GOING TO THE NEXT PAGE FOR INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS:


1. Préhéât övén tö 425 dégréés F. Lïné â bâkïng shéét wïth föïl ând lïghtly sprây wïth cöökïng sprây.

2. Add câùlïflöwér flöréts ând drïzzlé wïth ölïvé öïl. Sprïnklé wïth séâsönïngs ând töss ùntïl événly cöâtéd. Spréâd câùlïflöwér öùt ïn ân évén lâyér sö thé flöréts ârén’t töùchïng.

3. Bâké ât 425 dégréés F för 25-30 mïnùtés OR ùntïl câùlïflöwér âré förk téndér ând thé édgés âré slïghtly chârréd.

4. Bést sérvéd ïmmédïâtély.

Read More this full recipes at Roasted Cauliflower

306 Comment

Rated 3/36 based on 36 Customer Reviews