Yum All Meat Veggie Chili – Paleo Chili Recipe - Elizabeth Recipes

All Meat Veggie Chili – Paleo Chili Recipe

All Meat Veggie Chili – Paleo Chili Recipe
All Meat Veggie Chili – Paleo Chili Recipe by , Paleo recipes 2018-12-20
This will be the best chili you’ll ever make. Your belly will thank you. And, there is no need for beans since this All Meat and Veggie Paleo Chili recipe is so hearty you won’t even miss them, guaranteed.

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 30 minutes
Total time: 40 minutes
Servings: 8 Servings

INGREDIENTS:


1 1/2 pòûnds gròûnd bëëf
2 clòvës gàrlïc, chòppëd
2 tàblëspòòns (30 ml) òïl
1 1/2 cûps ònïòn, dïcëd, àbòût 1 làrgë ònïòn
1/2 cûp chòppëd cëlëry, àbòût 1 stàlk
1 1/2 cûps càrròts,pëëlëd ànd dïcëd, àbòût 4 mëdïûm càrròts
2 tàblëspòòns chïlï pòwdër
1 tëàspòòn gròûnd cûmïn
1 tëàspòòn òrëgànò
1 tëàspòòn sàlt
1/4 tëàspòòn càyënnë pëppër (òptïònàl)
4 cûps zûcchïnïs, dïcëd, àbòût 2-3 mëdïûm zûcchïnïs
1 15-òûncë càn tòmàtò pûrëë òr tòmàtò sàûcë
1 15-òûncë càn dïcëd tòmàtòës

INSTRUCTIONS:


1. In yòûr sëàsònëd skïllët òr 5-6 qûàrt làrgë càst ïròn pòt, bròwn bëëf ànd gàrlïc. Còòk òvër mëdïûm hëàt ûntïl bëëf ïs thòròûghly còòkëd ànd bròwnëd. Dràïn òff ëxcëss fàt, sët àsïdë.

2. Add òïl, ònïòns, cëlëry, càrròts, ànd sëàsònïngs tò thë skïllët ànd còòk ûntïl trànslûcënt òvër mëdïûm-hïgh hëàt, àbòût 5-7 mïnûtës. Oncë ònïòns àrë gòldën ànd vëggïës àrë mïdwày còòkëd, àdd zûcchïnï ànd còòk fòr 2 mïnûtës, màkïng sûrë yòû stïr ëvërythïng wëll.

3. Add còòkëd bëëf, tòmàtò pûrëë/sàûcë, ànd tòmàtòës ïntò thë pòt ànd stïr wëll. Brïng ëvërythïng tò à bòïl, stïrrïng frëqûëntly, rëdûcë hëàt ànd sïmmër fòr 20 mïnûtës.

4. Chëck òn thë àmàzïng mïxtûrë ëvëry sò òftën ànd stïr. Sërvë ïmmëdïàtëly.
Read More this full recipes at All Meat Veggie Chili – Paleo Chili Recipe

498 Comment

Rated 4/23 based on 23 Customer Reviews