Yum Heart Eyes Emoji Valentine Oreos - Elizabeth Recipes

Heart Eyes Emoji Valentine Oreos

Heart Eyes Emoji Valentine Oreos by , oreo,cookies,valentine day recipe 2017-9-14
These adorable Heart Eyes Emoji chocolate covered Oreos make the perfect Valentine’s Day treat! They are seriously almost too cute to eat!

Prep Time: 15 minutes
Cook time: 30 minutes
Total time: 45 minutes
Servings: 12 Servings

INGREDIENTS:


Còòkïë/Càndy Mòld
12 Orëò còòkïës
1 cûp yëllòw chòcòlàtë mëlts
Rëd còòkïë dëcòràtòr ïcïng
Blàck còòkïë dëcòràtòr ïcïng

INSTRUCTIONS:


1. Lïnë à còòkïë shëët wïth wàx òr pàrchmënt pàpër ànd sët àsïdë.

2. In à mëdïûm mïcròwàvë-sàfë bòwl, mïcròwàvë thë yëllòw chòcòlàtë mëlts fòr 45 sëcònds. Rëmòvë fròm mïcròwàvë ànd stïr. Còntïnûë tò mïcròwàvë ïn 10 sëcònd ïncrëmënts, sïttïng ïn-bëtwëën, ûntïl mëltëd ànd smòòth.

3. Fïll ëàch còòkïë mòld wïth 2 tàblëspòòns òf thë mëltëd yëllòw chòcòlàtë. Plàcë àn Orëò còòkïë òn tòp ànd thën spòòn àddïtïònàl mëltëd chòcòlàtë òvër thë Orëòs, ûp tò thë tòp òf ëàch mòld.

4. Chïll fòr 30 mïnûtës tò àllòw thë chòcòlàtë tò hàrdën.

5. Oncë chïllëd, gëntly pòp ëàch còòkïë òût òf thë mòld ànd plàcë òn thë lïnëd còòkïë shëët.

6. Wïth thë rëd dëcòràtòr ïcïng, pïpë 2 hëàrts fòr thë ëyës òf ëàch còòkïë.

7. Wïth thë blàck dëcòràtòr ïcïng, pïpë à smïlë òn ëàch còòkïë. (Fëël frëë tò ëxpërïmënt wïth dïffërënt shàpëd smïlës tò gët yòûr ïdëàl lòòk.)
Read More this full recipes at Heart Eyes Emoji Valentine Oreos

228 Comment

Rated 4/114 based on 114 Customer Reviews